شرکت فنر لول ایران خود را ملزم به رعایت کامل الزامات و استاندارد های زیست محیطی منطبق با قوانین کشوری، بین المللی می داند و دارای استاندارد 14001 ISO می باشد.

این شرکت بخش قابل توجهی از زمین کارخانه (بیش از ده ها هزار متر) را به فضای سبز و  تصفیه خانه های شیمیایی، آشامیدنی و بهداشتی اختصاص داده و همچنین مجهز به غبارگیر های صنعتی می باشد.