مدیر عامل شماره ثابت موبایل ایمیل

مهندس جواد علینژاد

 7888 9100 - 021
<130>

7034 780 - 0900

 alinejad@fanarlool.com

مدیر فروش و بازرگانی خارجی شماره ثابت موبایل ایمیل

مهندس شریعتی

 7888 9100 - 021
<110>

 7034 780 - 0900

 shariati@fanarlool.com

مارکتینگ شماره ثابت موبایل ایمیل

مهندس نعمتی

 7888 9100 - 021
<107>

 7034 780 - 0900

 nemati@fanarlool.com

تامین و تدارکات داخلی شماره ثابت موبایل ایمیل

مهندس عباسی

 7888 9100 - 021
<126>

 7034 780 - 0900

 abbasi@fanarlool.com

سیستم ها و روش ها شماره ثابت موبایل ایمیل

مهندس خلیلی

 7888 9100 - 021

 7034 780 - 0900

 khalili@fanarlool.com

مدیریت پروژه ها شماره ثابت موبایل ایمیل

مهندس برزگر

 7888 9100 - 021

<116>

 7034 780 - 0900

 pegah@fanarlool.com